Forskning

Forskning beskrivs som en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet. Akrodata är verksamt inom en bransch med stora inslag av ökat kunnande och tar del av den forskning som bedrivs inom området IT Management. Den egna forskningen kommer att koncentreras inom området ”Den interna organisationens omätbara nyttoeffekter av digital information.” Kontexten för detta kommer att vara teknikinformation. Denna informationskategori är kopplad till en produkt eller en tjänst och skapas och används under dess utveckling, produktion och avvecklings faser.